Медицински застраховкиМедицинска застраховка за чужбина

Този вид доброволна застраховка има за цел да покрие разходи, изплати обезщетение, и/ или осигури съдействие в т.ч. репатриране на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) при пътуване или работа извън територията на РБ.

 

 

Туристическа застраховка на територията на България

Обект на застраховане са български и чудестранни граждани за периода на пребиваването им в туристически обекти на територията на РБ