Гражданска отговорност

Информация за продукта

Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна за собствениците и ползвателите на МПС, регистрирани на територията на Република България, както и на МПС от трета държава при влизане на територията на Република България, когато последното няма валидна застраховка за територията на страната. Може да бъде сключена както от физически, така и от юридически лица и покрива отговорността за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Това означава, че ако водачът на автомобила нанесе вреда на чужда собственост или някой бъде наранен, застрахователната компания ще обезщети пострадалите вместо него.  Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя и се определя от действащото законодателство, а застрахованите лица са собственикът на МПС, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което използва МПС на законно основание.